A DOUA ȘANSĂ

Membrii grupului țintă sunt tineri care îndeplinesc, cumulativ, urmatoarele condiții:

 1. au domiciliul/resedința în județul Bacău;
 2. sunt înregistrați la AJOFM Bacău;
 3. nu au fost înscriși în sistemul de educație
 4. au părăsit prematur sistemul de educație, nivelurile primar, gimnazial sau liceal inferior – clasele a IX-a , a X–a, filiera tehnologică;
 5. au împlinit 16 ani;
 6. au vârsta sub 29 de ani;
 7. nu repetă nivelurile de școlarizare absolvite deja în cadrul proiectelor din apelurile „Școala pentru toți”.

Recrutarea și selecția grupului țintă

Dosarul de înscriere al unui beneficiar va cuprinde următoarele documente, enumerate conform unui OPIS (Anexa 0):

Anexa 1 – Formularul de înregistrare în grupul țintă           

Anexa 2 – Cererea de înscriere / Declarație privind evitarea dublei finanțări         

Anexa 3 – Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal      

Anexa 4 – Declarație pe propria răspundere privind apartenența la grupul țintă     

Anexa 5 – Declarație etnie    

Copie cartea de identitate, în termen de valabilitate  (expertul va scrie Conform cu originalul și va semna).       

Copie certificatul de naștere (pe care persoana/expertul va scrie Conform cu originalul și va semna).

Copie certificatul de căsătorie (dacă este cazul – pe care persoana/expertul va scrie Conform cu originalul și va semna).          

Copie foaie matricola sau adeverința care să ateste parcurgerea anumitor clase (pe care persoana/expertul va scrie Conform cu originalul și va semna). 

Adeverința medicală eliberată de  medicul de familie (în original sau copie conform cu originalul pe care expertul va semna).      

Fisa de încadrare in nivelul de ocupabilitate, eliberată de AJOFM (A, B, C, D)   

Formularele tip (Anexele) vor fi puse la dispoziție persoanelor interesate de către responsabilii GT (grup țintă), inclusiv cu ocazia întâlnirilor directe / campaniilor de informare sau în format electronic. Beneficiarii care se vor înscrie la activitățile din proiect, trebuie sa fie profilați în prealabil de către AJOFM, conform Procedurii de lucru aprobata prin Ordinul Președintelui ANOFM, în urma căreia vor fi încadrați în una din următoarele categorii, din punct de vedere al ocupabilității:

 • Nivelul A – „ușor ocupabil”
 • Nivelul B – „mediu ocupabil”
 • Nivelul C – „greu ocupabil”
 • Nivelul D – „foarte greu ocupabil”

Pentru informații suplimentare vă așteptăm la secretariatul Colegiului Tehnic „Dimitrie Ghika” Comănești, de luni până vineri, între orele 9-13.